SOULAB CONSULTING PAWEŁ NIEDZIÓŁKA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Internacjonalizacja HRappka.pl oraz usług rozwoju oprogramowania”. Celem projektu jest pozyskanie Klientów zagranicznych produktu HRappka.pl oraz usług rozwoju oprogramowania.

Do internacjonalizacji Soulab wybrał 2 usługi:

  • HRappka – hrappka.pl – oprogramowanie jako usługa (SaaS) – kompleksowe oprogramowanie dla firm outsourcingu, agencji zatrudnienia, agencji pracy tymczasowej,
  • Rozwój oprogramowania – usługi rozwoju oprogramowania – budowa aplikacji internetowych oraz aplikacji mobilnych na zlecenie Klienta w nowoczesnych technologiach vue.js i laravel.

W ramach projektu firma planuje przygotowanie produktów do sprzedaży na rynkach zagranicznych, zaprojektowanie i wykonanie niezbędnych materiałów marketingowych, wdrożenie oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych w kontekście internacjonalizacji oraz udział w wybranych konferencjach oraz misjach gospodarczych na rynkach docelowych.

Miejsce realizacji projektów: Soulab Consulting, ul. Narutowicza 24-26, 2p, 20-016 Lublin.

Numer projektu: POPW.01.02.00-06-0026/18-00.

Wartość projektu: 418200,00 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 289000,00 zł.

Efekt projektu: Internacjonalizacja usług HRappka.pl i rozwoju oprogramowania.

Postępowania przetargowe:

Usługi selekcji Klientów dla projektu Internacjonalizacji

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-03-2019

Numer ogłoszenia

1172523

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ul. Narutowicza 24-26, 2 piętro, 20-060 Lublin.
Biuro Zamawiającego jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
Termin składania ofert upływa w dniu 2019-03-19.
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do biura Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki pocztowej lub kurierskiej.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zawierającej nazwę i adres Zamawiającego oraz dokładną nazwę i adres Wykonawcy, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr LEAD2-1.2-2019”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Niedziółka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wyszukiwanie, selekcja i nawiązanie kontaktów z partnerami zagranicznymi

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Usługa jest niezbędna aby pozyskać kontakty zainteresowanych partnerów i zrealizować zaplanowane wielkości sprzedaży.

Przedmiot zamówienia

W ramach zadania przewiduje się:
• wyszukiwanie, selekcję, a następnie nawiązanie kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenia do etapu negocjacji handlowych dla produktu Hrappka - minimum 20 kontaktów, zwane dalej leadem HRappka.
• wyszukiwanie, selekcję, a następnie nawiązanie kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenia do etapu negocjacji handlowych dla produktu Rozwój oprogramowania - minimum 1 kontakt, zwane dalej leadem Rozwoju oprogramowania.
Okres świadczenia usługi - 7 miesięcy.
2.3.1. Definicja leada
Firma będąca potencjalnym Klientem na produkt, mająca zdolność zakupu i zamiar zakupienia produktu/usługi w cenie zgodnej z polityką cenową Soulab w zakresie negocjacji +-20%.
2.3.2. Wymagania jakościowe dot. poszczególnych leadów (dostawca winien zapewnić poniższe kryteria, aby zamawiający zaakceptował lead)
2.3.2.1. Lead HRappka powinien spełniać następujące kryteria:
2.3.2.1.1. Kontakt z osobami decyzyjnymi na poziomie danego podmiotu (w randze zarządu, reprezentacji właścicielskiej) lub decydentami w działach kadr lub rekrutacji.
2.3.2.1.2. Świadomość produktu, tj. świadomość korzyści produktu i podstawowego zakresu funkcjonalnego systemu, dzięki właściwemu procesowi nawiązania kontaktu.
2.3.2.1.3. Dokonanie wiarygodnej i kompletnej bezpłatnej rejestracji w systemie HRappka, tj. dokonanej przez osobę reprezentującą Klienta z p. 2.3.2.1.1. Wiarygodność rejestracji będzie weryfikowana min. czy dana osoba posłużyła się prawdziwymi oraz responsywnymi danymi kontaktowymi, czy adres email rejestracji jest w domenie firmy, czy dana osoba jest umocowana zgodnie z p. 2.3.2.1.1. Kompletność rejestracji wymaga poza wypełnieniem formularza rejestracyjnego, ustawienia hasła oraz przejścia procesu onboardingu.
2.3.2.1.4. Minimalny poziom konwersji z rejestracji do użytkowników płatnych – 10%.
2.3.2.2. Lead rozwoju oprogramowania powinien spełniać następujące kryteria:
2.3.2.2.1. Kontakt z osobami decyzyjnymi na poziomie danego podmiotu (w randze zarządu, reprezentacji właścicielskiej) lub decydentami w działach IT lub zakupów usług IT,
2.3.2.2.2. Zgodność technologiczną potrzeb Klienta z ofertą Soulab zgodnie z 2.3.4.2,
2.3.2.2.3. Skłonność do akceptacji stawek na poziomie średniego wynagrodzenia programisty (software developer) w danym kraju,
2.3.2.2.4. Wyartykułowana potrzeba – posiadający wykonaną analizę biznesową projektu / brief projektu / wymagania funkcjonalne dla projektu / biznesowe przypadki użycia, które te materiały zostaną dostarczone Soulab do szacunku pracochłonności.
2.3.2.2.5. Skala potrzeby – min. 100 roboczodni pracy programisty (software developer).
2.3.3. Rynki docelowe
2.3.3.1. HRappka – Ukraina.
2.3.3.2. Rozwój oprogramowania – Norwegia. Dopuszcza się pozostałe rynki skandynawskie po uprzednim uzyskaniu akceptacji zamawiającego.
2.3.4. Szczegóły produktów
2.3.4.1. HRappka – aplikacja dedykowana firmom z branży outsourcingu, agencjom zatrudnienia i agencjom pracy tymczasowej.
Kluczowe moduły aplikacji internetowej hrappka.pl to:
- CRM - moduł do zarządzania relacjami z Klientami,
- rekrutacja,
- pracownicy (w tym umowy, legalizacja, zezwolenia),
- rozliczenia,
- mieszkania,
- transport.
2.3.4.2. Rozwój oprogramowania – usługa tworzenia oprogramowania na zamówienie pod wymagania Klienta w nowoczesnych technologiach vue.js i laravel.
Firma Soulab specjalizuje się w wytwarzaniu aplikacji internetowych oraz modułów aplikacji (głównie przy użyciu frameworków php - laravel oraz js - vue.js) oraz aplikacji mobilnych (głównie na platformie Android) zgodnie z wymaganiami Klienta. W ofercie rozwoju oprogramowania firma zamierza się skupić na oferowaniu realizacji projektów dot. aplikacji internetowych lub ich wybranych modułów (aplikacje przeglądarkowe) w nowoczesnych frameworkach vue.js (frontend) oraz Laravel (backend).
Dopuszcza się też realizacje dla frontend w oparciu o Angular.js, backend w oparciu o Zend, lub monolityczne, w oparciu o Laravel lub Zend.

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

Całościowy czas realizacji nie później niż 2019-12-31.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Potencjał techniczny

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują niezbędnym potencjałem do realizacji zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający warunki:
- nie toczy się wobec nich postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie restrukturyzacyjne ani postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu,
- nie otwarto wobec nich likwidacji;

Dodatkowe warunki

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. wypełniony FORMULARZ OFERTY, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
2. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego;
3. oświadczenie, o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 4.1.3 zapytania ofertowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4. wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru bądź ewidencji;
5. aktualny na dzień złożenia oferty odpis z właściwego rejestru, bądź inny dokument zaświadczający o umocowaniu prawnym osób podpisujących ofertę;
6. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik;

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującym kryteriami

Kryterium Waga
Łączna cena netto (zł) 60%
Ilość leadów HRappka
20%
Ilość leadów Rozwój oprogramowania
20%


2. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Punkty w ramach kryterium Cena netto ogółem (C) będą przyznawane według następującej formuły:

Cmin
C= -------------- x 100 x 60%
Cbad

Gdzie:
- C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium Cena netto ogółem;
- Cmin – najniższa cena netto ogółem spośród złożonych ofert;
- Cbad – cena netto ogółem oferty badanej;

4. Punkty w ramach kryterium Ilość leadów HRappka (H) będą przyznawane według następującej formuły:
Hbad
H= -------------- x 100 x 20%
Hmax

Gdzie:
- H – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium Ilość leadów HRappka;
- Hmax – maksymalna Ilość leadów HRappka spośród złożonych ofert;
- Hbad – Ilość leadów HRappka oferty badanej;

5. Punkty w ramach kryterium Ilość leadów Rozwój oprogramowania (R) będą przyznawane według następującej formuły:

Rbad
R= -------------- x 100 x 20%
Rmax

Gdzie:
- R – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium Ilość leadów Rozwój oprogramowania;
- Rmax – maksymalna Ilość leadów Rozwój oprogramowania spośród złożonych ofert;
- Rbad – Ilość leadów Rozwój oprogramowania oferty badanej;

6. Sposób obliczania sumy punktów uzyskanych przez danego Wykonawcę:

S= C+H+R

Gdzie:
- S – suma punktów uzyskanych przez daną ofertę;

7. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
8. W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielania pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SOULAB CONSULTING PAWEŁ NIEDZIÓŁKA

Adres

Ludomira Michała Rogowskiego 5/32

20-840 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

667997189

NIP

7122629240

Tytuł projektu

Internacjonalizacja HRappka.pl oraz usług rozwoju oprogramowania

Numer projektu

POPW.01.02.00-06-0026/18-00
Liczba wyświetleń: 11

Usługi selekcji Klientów dla projektu Internacjonalizacji

Termin składania ofert
do dnia 25-02-2019

Numer ogłoszenia

1167457

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ul. Narutowicza 24-26, 2 piętro, 20-060 Lublin.
Biuro Zamawiającego jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
Termin składania ofert upływa w dniu 2019-02-25.
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do biura Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki pocztowej lub kurierskiej.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zawierającej nazwę i adres Zamawiającego oraz dokładną nazwę i adres Wykonawcy, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr LEAD-1.2-2019”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Niedziółka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wyszukiwanie, selekcja i nawiązanie kontaktów z partnerami zagranicznymi

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Usługa jest niezbędna aby pozyskać kontakty zainteresowanych partnerów i zrealizować zaplanowane wielkości sprzedaży.

Przedmiot zamówienia

W ramach zadania przewiduje się:
• wyszukiwanie, selekcję, a następnie nawiązanie kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenia do etapu negocjacji handlowych dla produktu Hrappka - minimum 20 kontaktów.
• wyszukiwanie, selekcję, a następnie nawiązanie kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenia do etapu negocjacji handlowych dla produktu Rozwój oprogramowania - minimum 1 kontakt.
Okres świadczenia usługi - 7 miesięcy.

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

Całościowy czas realizacji nie później niż 2019-12-31.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Potencjał techniczny

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują niezbędnym potencjałem do realizacji zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający warunki:
- nie toczy się wobec nich postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie restrukturyzacyjne ani postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu,
- nie otwarto wobec nich likwidacji;

Dodatkowe warunki

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. wypełniony FORMULARZ OFERTY, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
2. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego;
3. oświadczenie, o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 4.1.3 zapytania ofertowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4. wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru bądź ewidencji;
5. aktualny na dzień złożenia oferty odpis z właściwego rejestru, bądź inny dokument zaświadczający o umocowaniu prawnym osób podpisujących ofertę;
6. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik;

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującym kryteriami

Kryterium Waga
Łączna cena netto (zł) 60%
Ilość leadów HRappka
20%
Ilość leadów Rozwój oprogramowania
20%


2. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Punkty w ramach kryterium Cena netto ogółem (C) będą przyznawane według następującej formuły:

Cmin
C= -------------- x 100 x 60%
Cbad

Gdzie:
- C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium Cena netto ogółem;
- Cmin – najniższa cena netto ogółem spośród złożonych ofert;
- Cbad – cena netto ogółem oferty badanej;

4. Punkty w ramach kryterium Ilość leadów HRappka (H) będą przyznawane według następującej formuły:
Hbad
H= -------------- x 100 x 20%
Hmax

Gdzie:
- H – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium Ilość leadów HRappka;
- Hmax – maksymalna Ilość leadów HRappka spośród złożonych ofert;
- Hbad – Ilość leadów HRappka oferty badanej;

5. Punkty w ramach kryterium Ilość leadów Rozwój oprogramowania (R) będą przyznawane według następującej formuły:

Rbad
R= -------------- x 100 x 20%
Rmax

Gdzie:
- R – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium Ilość leadów Rozwój oprogramowania;
- Rmax – maksymalna Ilość leadów Rozwój oprogramowania spośród złożonych ofert;
- Rbad – Ilość leadów Rozwój oprogramowania oferty badanej;

6. Sposób obliczania sumy punktów uzyskanych przez danego Wykonawcę:

S= C+H+R

Gdzie:
- S – suma punktów uzyskanych przez daną ofertę;

7. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
8. W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielania pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SOULAB CONSULTING PAWEŁ NIEDZIÓŁKA

Adres

Ludomira Michała Rogowskiego 5/32

20-840 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

667997189

NIP

7122629240

Tytuł projektu

Internacjonalizacja HRappka.pl oraz usług rozwoju oprogramowania

Numer projektu

POPW.01.02.00-06-0026/18-00

Usługi i licencje IT dla projektu Internacjonalizacji

Termin składania ofert

do dnia 25-02-2019

Numer ogłoszenia

1167447

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ul. Narutowicza 24-26, 2 piętro, 20-060 Lublin.
Biuro Zamawiającego jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
Termin składania ofert upływa w dniu 2019-02-25.
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do biura Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki pocztowej lub kurierskiej.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zawierającej nazwę i adres Zamawiającego oraz dokładną nazwę i adres Wykonawcy, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr IT-1.2-2019”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Niedziółka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostarczenie usług i licencji IT dla projektu Internacjonalizacji, w tym:
- Zaprojektowanie stron internetowych z materiałami graficznymi,
- Tłumaczenie systemu HRappka na język ukraiński,
- Tłumaczenie regulaminu systemu HRappka na język ukraiński,
- Testy aplikacji HRappka ze słownikiem ukraińskim,
- Oprogramowanie do automatyzacji procesów biznesowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja usług i licencji IT dla projektu Internacjonalizacji HRappka.pl oraz usług rozwoju oprogramowania.

Przedmiot zamówienia

Na usługi i licencje IT dla projektu Internacjonalizacji składają się:
- Zaprojektowanie stron internetowych z materiałami graficznymi,
- Tłumaczenie systemu HRappka na język ukraiński,
- Tłumaczenie regulaminu systemu HRappka na język ukraiński,
- Testy aplikacji HRappka ze słownikiem ukraińskim,
- Oprogramowanie do automatyzacji procesów biznesowych.


Na zaprojektowanie stron internetowych z materiałami graficznymi składają się:
- Strona HRappka - ukraińska wersja językowa z tłumaczeniem screenów i dedykowanym filmem UA,
- Strona Soulab w języku angielskim.

Przy tłumaczeniu systemu HRappka na język ukraiński oraz testy aplikacji HRappka ze słownikiem ukraińskim należy uwzględnić:
- Zakres:
- przetłumaczenie słownika / ewentualne modyfikacje widoków aplikacji jeśli wymagane,
- przygotowanie przypadków testowych,
- przygotowanie danych testowych,
- przeprowadzenie testów manualnych,
- przygotowanie raportu defektów,
- wprowadzenie poprawek do słownika / ewentualnie widoków aplikacji jeśli wymagane,
- retesty poprawek.
Po wprowadzeniu tłumaczenia należy dokonać gruntownego testu regresji systemu w celu weryfikacji, czy wprowadzone tłumaczenia nie zaburzyły struktur widoku / komunikatów, czy są czytelne i prawidłowe.

Tłumaczenie regulaminu - obecny regulamin dostępny na stronach systemu.

Oprogramowanie do automatyzacji procesów biznesowych:
- Dostosowanie automatycznego wystawiania należności, proform i faktur w zakresie stawek VAT, walut oraz cen w poszczególnych krajach,
- Integracja z operatorem płatności (np. kartowych),
- Raportowanie czasu pracy na projekty wraz z dostępem dla Klienta w celu bieżącego monitorowania godzin.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Całościowy czas realizacji (od podpisania umowy do odbioru materiałów) zgodnie z ofertą dostawcy, lecz nie później niż 2019-12-31.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wymaga się posiadania kompetencji i doświadczenia pozwalającego na wykonanie Zamówienia, w tym:
- zatrudniają w oparciu o umowę o pracę osoby posiadające w ostatnich 5 latach min. 2 letnie doświadczenie w realizacji projektów informatycznych w technologii PHP, framework Zend. W przypadku, kiedy ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą – dopuszcza się uznanie doświadczenia tej osoby.
- realizowali (jako wykonawca lub podwykonawca kompletnych modułów) produkcyjnie dostępne (publicznie) serwisy spełniające poziom 3 bezpieczeństwa wg OWASP ASVS 2.0 (https://www.owasp.org/).

Potencjał techniczny

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie prawa własności intelektualnej do narzędzi oraz oprogramowania, przy użyciu, których zostaną wytworzone produkty na rzecz Zamawiającego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający warunki:
- nie toczy się wobec nich postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie restrukturyzacyjne ani postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu,
- nie otwarto wobec nich likwidacji;

Dodatkowe warunki

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. wypełniony FORMULARZ OFERTY, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
2. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego;
3. oświadczenie, o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 4.1.3 zapytania ofertowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4. wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru bądź ewidencji;
5. aktualny na dzień złożenia oferty odpis z właściwego rejestru, bądź inny dokument zaświadczający o umocowaniu prawnym osób podpisujących ofertę;
6. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik;

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującym kryteriami

Kryterium - Waga
Łączna cena netto (zł) - 60%
Czas realizacji (wyrażony w tygodniach od daty podpisania umowy) - 30%
Okres gwarancji jakości na przedmiot Zamówienia (wyrażony w miesiącach od daty podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia) - 10%

2. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Punkty w ramach kryterium Cena netto ogółem (C) będą przyznawane według następującej formuły:

Cmin
C= -------------- x 100 x 60%
Cbad

Gdzie:
- C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium Cena netto ogółem;
- Cmin – najniższa cena netto ogółem spośród złożonych ofert;
- Cbad – cena netto ogółem oferty badanej;
4. Punkty w ramach kryterium Czas realizacji w tygodniach (R) będą przyznawane według następującej formuły:

Rmin
R= -------------- x 100 x 30%
Rbad

Gdzie:
- R – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium Czas realizacji;
- Rmin – najkrótszy czas realizacji spośród złożonych ofert;
- Rbad – czas realizacji oferty badanej;


5. Punkty w ramach kryterium Okres gwarancji w miesiącach (G) będą przyznawane według następującej formuły:
Gbad
G= -------------- x 100 x 10%
Gmax

Gdzie:
- G – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium Okres gwarancji w miesiącach;
- Gbad - okres gwarancji w miesiącach ofert badanej;
- Gmax - najdłuższy okres gwarancji w miesiącach spośród złożonych ofert;

6. Sposób obliczania sumy punktów uzyskanych przez danego Wykonawcę:

S= C+R+G

Gdzie:
- S – suma punktów uzyskanych przez daną ofertę;

7. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
8. W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielania pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SOULAB CONSULTING PAWEŁ NIEDZIÓŁKA

Adres

Ludomira Michała Rogowskiego 5/32

20-840 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

667997189

NIP

7122629240

Tytuł projektu

Internacjonalizacja HRappka.pl oraz usług rozwoju oprogramowania

Numer projektu

POPW.01.02.00-06-0026/18-00

Usługi marketingu dla projektu Internacjonalizacji

Termin składania ofert

do dnia 25-02-2019

Numer ogłoszenia

1167011

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ul. Narutowicza 24-26, 2 piętro, 20-060 Lublin.
Biuro Zamawiającego jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
Termin składania ofert upływa w dniu 2019-02-25.
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do biura Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki pocztowej lub kurierskiej.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zawierającej nazwę i adres Zamawiającego oraz dokładną nazwę i adres Wykonawcy, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr MARKETING-1.2-2019”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Niedziółka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia będzie zakup usług marketingowych w ramach projektu internacjonalizacji HRappka.pl oraz usług rozwoju oprogramowania.

Na usługi składają się:
- zaprojektowanie materiałów marketingowych,
- wykonanie składanych ścianek ekspozycyjnych,
- wydruk katalogów i wizytówek.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zaprojektowanie i wykonanie materiałów marketingowych dla projektu Internacjonalizacji HRappka.pl oraz usług rozwoju oprogramowania.

Przedmiot zamówienia

Na usługi składają się:
- zaprojektowanie materiałów marketingowych,
- wykonanie składanych ścianek ekspozycyjnych,
- wydruk katalogów i wizytówek.

Na zaprojektowanie materiałów marketingowych składa się przygotowanie następujących projektów:
- Katalog HRappka w języku ukraińskim,
- Katalog Soulab w języku angielskim,
- Wizytówki Soulab,
- Projekt ścianki wystawienniczej Soulab,
- Projekt ścianki wystawienniczej Hrappka.

Wymagania dot. projektu katalogu HRappka:
- min. 8 stron A4,
- wszelkie użyte materiały graficzne do przekazania z pełnią praw majątkowych,
- wszelkie wytworzone treści, grafy do przekazania z pełnią praw majątkowych,
- kompozycja, treści i grafiki po stronie wykonawcy,
- ilość iteracji - do uzyskania akceptacji ze strony zamawiającego,
- kolorystyka, czcionka zgodnie z księgą znaku,
- treści zweryfikowane pod kątem poprawności językowej.

Wymagania do projektu katalogu Soulab:
- min. 4 strony A4,
- wszelkie użyte materiały graficzne do przekazania z pełnią praw majątkowych,
- wszelkie wytworzone treści, grafy do przekazania z pełnią praw majątkowych,
- kompozycja, treści i grafiki po stronie wykonawcy,
- ilość iteracji - do uzyskania akceptacji ze strony zamawiającego,
- kolorystyka, czcionka zgodnie z księgą znaku,
- treści zweryfikowane pod kątem poprawności językowej.

Wymagania dot. projektu wizytówek:
- przewidziano następujące warianty:
- wizytówka master,
- 3 wizytówki imienne,
- wizytówka blanc,
- ilość iteracji - do uzyskania akceptacji ze strony zamawiającego,
- kolorystyka, odstępy, czcionka zgodnie z księgą znaku.

Wymagania dot. projektu ścianek:
- ścianka składana,
- w ramach projektu do uwzględnienia trybunka,
- wszelkie użyte materiały graficzne do przekazania z pełnią praw majątkowych,
- wszelkie wytworzone treści do przekazania z pełnią praw majątkowych,
- ilość iteracji - do uzyskania akceptacji ze strony zamawiającego,
- kolorystyka, odstępy, czcionka zgodnie z księgą znaku.

Na wydruk materiałów marketingowych składa się:
- wydruk katalogu HRappka,
- wydruk katalogu Soulab,
- wydruk wizytówek Soulab,
w ilości min. 500 sztuk dla każdego projektu, gramatura i wykończenie zgodnie z projektem.

Na wykonanie składanych ścianek ekspozycyjnych składa się wykonanie 2 ścianek zgodnie z projektem wraz z trybunką.

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Podpisanie umowy (do 3 tygodni od wyboru dostawcy),
2) Zaprojektowanie materiałów,
3) Weryfikacja / opiniowanie projektów, w razie uwag zamawiającego - przejście do ptk. 2,
4) Wytworzenie projektów,
5) Weryfikacja / opiniowanie produktów, w razie uwag zamawiającego - przejście do ptk. 4.

Całościowy czas realizacji (od podpisania umowy do odbioru materiałów) zgodnie z ofertą dostawcy, lecz nie później niż 2019-06-30.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Potencjał techniczny

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują niezbędnym potencjałem do realizacji zamówienia oraz posiadają odpowiednie prawa własności intelektualnej do narzędzi oraz oprogramowania, przy użyciu, których zostaną wytworzone produkty na rzecz Zamawiającego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający warunki:
- nie toczy się wobec nich postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie restrukturyzacyjne ani postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu,
- nie otwarto wobec nich likwidacji;

Dodatkowe warunki

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. wypełniony FORMULARZ OFERTY, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
2. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego;
3. oświadczenie, o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 4.1.3 zapytania ofertowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4. wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru bądź ewidencji;
5. aktualny na dzień złożenia oferty odpis z właściwego rejestru, bądź inny dokument zaświadczający o umocowaniu prawnym osób podpisujących ofertę;
6. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik;

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującym kryteriami

Kryterium - Waga
Łączna cena netto (zł) - 70%
Czas realizacji (wyrażony w tygodniach od daty podpisania umowy) - 30%


2. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Punkty w ramach kryterium Cena netto ogółem (C) będą przyznawane według następującej formuły:

Cmin
C= -------------- x 100 x 70%
Cbad

Gdzie:
- C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium Cena netto ogółem;
- Cmin – najniższa cena netto ogółem spośród złożonych ofert;
- Cbad – cena netto ogółem oferty badanej;
4. Punkty w ramach kryterium Czas realizacji w tygodniach (R) będą przyznawane według następującej formuły:

Rmin
R= -------------- x 100 x 30%
Rbad

Gdzie:
- R – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium Czas realizacji;
- Rmin – najkrótszy czas realizacji spośród złożonych ofert;
- Rbad – czas realizacji oferty badanej;


6. Sposób obliczania sumy punktów uzyskanych przez danego Wykonawcę:

S= C+R

Gdzie:
- S – suma punktów uzyskanych przez daną ofertę;

7. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
8. W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielania pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SOULAB CONSULTING PAWEŁ NIEDZIÓŁKA

Adres

Ludomira Michała Rogowskiego 5/32

20-840 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

667997189

NIP

7122629240

Tytuł projektu

Internacjonalizacja HRappka.pl oraz usług rozwoju oprogramowania

Numer projektu

POPW.01.02.00-06-0026/18-00

Zakup wyłącznej, wieczystej, nieograniczonej terytorialnie oraz ilościowo licencji na używanie i udostępnienie podmiotom trzecim, wraz z prawem do modyfikacji kodu źródłowego, na oprogramowanie integrujące z portalami rekrutacyjnymi.

Termin składania ofert

do dnia 20-04-2018

Numer ogłoszenia

1103595

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w biurze Zamawiającego: ul. Dolna Panny Marii 10/4, 20-010 Lublin.
Biuro Zamawiającego jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.
Termin składania ofert upływa w dniu 2018-04-20.
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do biura Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki pocztowej lub kurierskiej.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zawierającej nazwę i adres Zamawiającego oraz dokładną nazwę i adres Wykonawcy, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1-RPLU37-2017”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Niedziółka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

667 997 189

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup licencji na oprogramowanie integrujące z portalami rekrutacyjnymi (20 portali).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na oprogramowanie integrujące z portalami rekrutacyjnymi.

Przedmiot zamówienia

Integracja z 20 portalami pracy obejmująca:
o zarządzanie danymi dostępowymi Klientów do danych portali (gdzie wymagane),
o wstępne przygotowanie treści ogłoszeń na podstawie ustawień aplikacji oraz danych rekrutacji uwzględniające warunki walidacji treści i ograniczenia w medium docelowym,
o walidację treści zmodyfikowanej przez użytkownika pod kątem zgodności z warunkami walidacji treści i ograniczeniami w medium docelowym,
o uzupełnienie brakujących treści, niemożliwych do określenia na podstawie ustawień aplikacji i danych rekrutacji lub niezgodnych pod kątem struktur logicznych (np. wymagane kategorie, lokalizacje w innych strukturach niż zbierane w portalu, dodatkowe informacje),
o automatyczną publikację ogłoszeń na portalach ogłoszeniowych,
o automatyczne pobieranie / wyszukiwanie linków bezpośrednich do ogłoszenia,
o automatyczne pobieranie aplikacji z tych portali (tam gdzie aplikacja jest bezpośrednia),
o śledzenie efektywności kanałów.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie przewiduje się.

Harmonogram realizacji zamówienia

Nie później niż 2018-12-31.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wymaga się posiadania kompetencji i doświadczenia pozwalającego na wykonanie Zamówienia, w tym:
- zatrudniają w oparciu o umowę o pracę osoby posiadające w ostatnich 5 latach min. 2 letnie doświadczenie w realizacji projektów informatycznych w technologii PHP, framework Zend. W przypadku, kiedy ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą – dopuszcza się uznanie doświadczenia tej osoby.
- realizowali (jako wykonawca lub podwykonawca kompletnych modułów) produkcyjnie dostępne (publicznie) serwisy spełniające poziom 3 bezpieczeństwa wg OWASP ASVS 2.0 (https://www.owasp.org/).

Potencjał techniczny

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie prawa własności intelektualnej do narzędzi oraz oprogramowania, przy użyciu, których zostaną wytworzone produkty na rzecz Zamawiającego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający warunki:
- nie toczy się wobec nich postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie restrukturyzacyjne ani postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu,
- nie otwarto wobec nich likwidacji;

Dodatkowe warunki

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. wypełniony FORMULARZ OFERTY, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
2. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego;
3. oświadczenie, o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 4.1.3 zapytania ofertowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4. wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru bądź ewidencji;
5. aktualny na dzień złożenia oferty odpis z właściwego rejestru, bądź inny dokument zaświadczający o umocowaniu prawnym osób podpisujących ofertę;
6. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik;

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującym kryteriami

Kryterium - Waga
Łączna cena netto (zł) - 60%
Czas realizacji (wyrażony w tygodniach od daty podpisania umowy) - 30%
Okres gwarancji jakości na przedmiot Zamówienia (wyrażony w miesiącach od daty podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia) - 10%

2. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Punkty w ramach kryterium Cena netto ogółem (C) będą przyznawane według następującej formuły:

Cmin
C= -------------- x 100 x 60%
Cbad

Gdzie:
- C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium Cena netto ogółem;
- Cmin – najniższa cena netto ogółem spośród złożonych ofert;
- Cbad – cena netto ogółem oferty badanej;
4. Punkty w ramach kryterium Czas realizacji w tygodniach (R) będą przyznawane według następującej formuły:

Rmin
R= -------------- x 100 x 30%
Rbad

Gdzie:
- R – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium Czas realizacji;
- Rmin – najkrótszy czas realizacji spośród złożonych ofert;
- Rbad – czas realizacji oferty badanej;


5. Punkty w ramach kryterium Okres gwarancji w miesiącach (G) będą przyznawane według następującej formuły:
Gbad
G= -------------- x 100 x 10%
Gmax

Gdzie:
- G – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium Okres gwarancji w miesiącach;
- Gbad - okres gwarancji w miesiącach ofert badanej;
- Gmax - najdłuższy okres gwarancji w miesiącach spośród złożonych ofert;

6. Sposób obliczania sumy punktów uzyskanych przez danego Wykonawcę:

S= C+R+G

Gdzie:
- S – suma punktów uzyskanych przez daną ofertę;

7. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
8. W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielania pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Wykluczenia

Wykonawca niespełniający jednego z warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania. Oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania będzie traktowana jak oferta odrzucona.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SOULAB CONSULTING PAWEŁ NIEDZIÓŁKA

Adres

20-840 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

667997189

Fax

814707469

NIP

7122629240

Tytuł projektu

Rozbudowa usługi HRappka oraz rozszerzenie oferty o nowy produkt Multiposting transgraniczny

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0140/16-00

Zakup wyłącznych, wieczystych, nieograniczonych terytorialnie oraz ilościowo licencji na używanie i udostępnienie podmiotom trzecim, wraz z prawem do modyfikacji kodu źródłowego, dla następujących elementów: 1) Licencja oprogramowanie lokalizacyjne - 3 wersje językowe aplikacji, 2) Licencja na system do zarządzania pakietami i płatnościami, 3) Licencja na system CRM.

Termin składania ofert

do dnia 28-07-2017

Nazwa zamawiającego

SOULAB CONSULTING PAWEŁ NIEDZIÓŁKA

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ul. Rogowskiego 5/32, 20-840 Lublin.
Biuro Zamawiającego jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.
Termin składania ofert upływa w dniu 2017-07-28.
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do biura Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki pocztowej lub kurierskiej.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, zawierającej nazwę i adres Zamawiającego oraz dokładną nazwę i adres Wykonawcy, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1-RPLU37-2017”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Niedziółka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących licencji.
1) licencja na oprogramowanie lokalizacyjne - 3 wersje językowe aplikacji,
2) licencja na system do zarządzania pakietami i płatnościami,
3) licencja na system CRM.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup wybranych licencji w ramach projektu "Rozbudowa usługi HRappka oraz rozszerzenie oferty o nowy produkt Multiposting transgraniczny".
1) Licencja oprogramowanie lokalizacyjne - 3 wersje językowe aplikacji,
2) Licencja na system do zarządzania pakietami i płatnościami,
3) Licencja na system CRM.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia będzie zakup 3 licencji.

Spis podstawowych funkcjonalności poszczególnych licencji:
1) licencja na oprogramowanie lokalizacyjne - 3 wersje językowe aplikacji:
• MVC dla zmiany języka, ustawiania języka na kontach użytkowników,
• Dostosowanie wszystkich widoków, javascriptów, enumów oraz kontrolerów (zwracane komunikaty do widoków oraz użycie enumów) aplikacji do pełnego tłumaczenia treści w oparciu o słowniki oraz mechanizmy translacji wartości wprowadzanych przez użytkownika,
• Przygotowanie 3 słowników dla wybranych języków europejskich.

2) licencja na system do zarządzania pakietami i płatnościami:
• Definiowanie oferty,
• Przypisywanie oferty i parametryzacja szczegółowa dla Klienta lub grupy Klientów,
• Zarządzanie cyklem życia oferty (automatyczne),
• Zarządzanie płatnościami / należnościami / tworzenie proformy / faktur,
• Powiadomienia dla Klientów oraz dostosowanie zarządzania uprawnieniami użytkowników w systemie do cyklu życia oferty zgodnie z definicjami,
• Pełna integracja z systemem CRM,
• Raporty zarządcze.

3) licencja na system CRM:
• Baza Klientów (w tym zarządzanie danymi Klientów, plikami, historią kontaktu, etykietami, statusami, zadaniami)
• Zarządzanie projektami, kalkulator oferty, kreator ofert, kreator umów,
• Obsługa różnych kanałów kontaktu, w tym aplikacja mobilna (Android),
• Dowolna konfigurowalność CRM per Klient w ramach jednej instancji.

Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego zakres opisu przedmiotu zamówienia został ograniczony. Zamawiający prześle uzupełnienie wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia do potencjalnego Wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji, poprzez podpisanie umowy o zachowaniu poufności, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Nie później niż 2018-12-31.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wymaga się posiadania kompetencji i doświadczenia pozwalającego na wykonanie Zamówienia, w tym:
- zatrudniają w oparciu o umowę o pracę osoby posiadające w ostatnich 5 latach min. 2 letnie doświadczenie w realizacji projektów informatycznych w technologii PHP, framework Zend. W przypadku, kiedy ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą – dopuszcza się uznanie doświadczenia tej osoby.
- realizowali (jako wykonawca lub podwykonawca kompletnych modułów) produkcyjnie dostępne (publicznie) serwisy spełniające poziom 3 bezpieczeństwa wg OWASP ASVS 2.0 (https://www.owasp.org/)

Potencjał techniczny

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie prawa własności intelektualnej do narzędzi oraz oprogramowania, przy użyciu, których zostaną wytworzone produkty na rzecz Zamawiającego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający warunki:
- nie toczy się wobec nich postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie restrukturyzacyjne ani postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu,
- nie otwarto wobec nich likwidacji;

Dodatkowe warunki

O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
1. wypełniony FORMULARZ OFERTY, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
2. oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego;
3. oświadczenie, o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 4.1.3 zapytania ofertowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4. wydruk z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru bądź ewidencji;
5. aktualny na dzień złożenia oferty odpis z właściwego rejestru, bądź inny dokument zaświadczający o umocowaniu prawnym osób podpisujących ofertę;
6. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik;

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującym kryteriami

Kryterium - Waga
Łączna cena netto (zł) - 60%
Czas realizacji (wyrażony w tygodniach od daty podpisania umowy) - 30%
Okres gwarancji jakości na przedmiot Zamówienia (wyrażony w miesiącach od daty podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia) - 10%

2. Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Punkty w ramach kryterium Cena netto ogółem (C) będą przyznawane według następującej formuły:

Cmin
C= -------------- x 100 x 60%
Cbad

Gdzie:
- C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium Cena netto ogółem;
- Cmin – najniższa cena netto ogółem spośród złożonych ofert;
- Cbad – cena netto ogółem oferty badanej;
4. Punkty w ramach kryterium Czas realizacji w tygodniach (R) będą przyznawane według następującej formuły:

Rmin
R= -------------- x 100 x 30%
Rbad

Gdzie:
- R – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium Czas realizacji;
- Rmin – najkrótszy czas realizacji spośród złożonych ofert;
- Rbad – czas realizacji oferty badanej;


5. Punkty w ramach kryterium Okres gwarancji w miesiącach (G) będą przyznawane według następującej formuły:
Gbad
G= -------------- x 100 x 10%
Gmax

Gdzie:
- G – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium Okres gwarancji w miesiącach;
- Gbad - okres gwarancji w miesiącach ofert badanej;
- Gmax - najdłuższy okres gwarancji w miesiącach spośród złożonych ofert;

6. Sposób obliczania sumy punktów uzyskanych przez danego Wykonawcę:

S= C+R+G

Gdzie:
- S – suma punktów uzyskanych przez daną ofertę;

7. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
8. W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielania pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

SOULAB CONSULTING PAWEŁ NIEDZIÓŁKA

Adres

20-840 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

667997189

Fax

814707469

NIP

7122629240

Tytuł projektu

Rozbudowa usługi HRappka oraz rozszerzenie oferty o nowy produkt Multiposting transgraniczny

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0140/16-00